Školní poradenské pracoviště

ZÁSTUPCE ŘEDITELE,
VÝCHOVNÝ PORADCE,
KOORDINÁTOR INKLUZE:
Mgr. Hejdová Jana
Konzultační hodiny pro rodiče, žáky a pedagogické pracovníky: Středa 13:15 - 14:45
   
Konzultační hodiny pro PPP a SPC: Středa 13:00 - 13:45
Telefon: +420 387 423 024
Email: hejdova@bigy-cb.cz
Na schůzky se, prosím, předem objednejte. Jiné termíny jsou možné po domluvě.
   

   
ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: Mgr. Kovárna Jaroslav
Konzultační hodiny: Úterý 9:55 - 10:40
   
Telefon: +420 387 423 024
Email: kovarna@bigy-cb.cz
Na schůzky se, prosím, předem objednejte. Jiné termíny jsou možné po domluvě.
   

   
KARIÉROVÝ PORADCE: Mgr. Bobková Jana
Konzultační hodiny: dle domluvy
Telefon: +420 387 423 024
Email: bobkova@bigy-cb.cz
   
Na schůzky se, prosím, předem objednejte.
   

   
   
SPECIÁLNÍ PEDAGOG: Mgr. Miluše Ochozková
Konzultační hodiny pro práci se žáky: Pondělí: 8:00 - 12:45
  Pátek:    8:00 - 12:00
   
Konzultační hodiny pro rodiče (po objednání): Pondělí: 8:30 - 9:00
  Pátek:  11:00 - 11:30
Na schůzky se, prosím, předem objednejte.
   

 NA SCHŮZKY S PRACOVNÍKY ŠKOLNÍ PORADNY JE POTŘEBA SE PŘEDEM OBJEDNAT.

V rámci spolupráce s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou mohou pedagogičtí pracovníci i rodiče žáků CZŠ využít možnosti konzultace s pracovnicí poradny přímo v naší škole (v prostorách školního poradenského pracoviště).
    V případě zájmu o konzultaci kontaktujte výchovnou poradkyni J. Hejdovou, která s Vámi domluví možný termín schůzky s poradnou.

 

PREVENTIVNÍ PROGRAM

Milí rodiče, rád bych vás informoval o programu, který se týká Prevence rizikového chování. Tato prevence je součástí platných učebních osnov. Je zahrnuta do Standardů základního vzdělávání a je i součástí školního vzdělávacího programu, na jehož tvorbě se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci naší školy. Mezi projevy rizikového chování patří např. záškoláctví, šikana a jiné formy násilného chování, kyberšikana, kouření, požívání alkoholu, zneužívání návykových látek, virtuální návyky (PC či mobilní hry), sociální sítě, poruchy příjmu potravy, syndrom týraného dítěte, apod.

Ve výchovně vzdělávacím procesu vedeme žáky k dobrým mezilidským vztahům, k úctě sebe sama i ostatním lidem, k přijímání odpovědnosti za své chování, ke zkvalitnění vzájemné komunikace. V hodinách probíhá výuka zaměřená na aktivní sociální učení. Je třeba, aby si žáci uvědomovali, že každá společnost má nastavené normy a pravidla, která je třeba dodržovat a aby jako normu vnímali slušné chování a jednání. Děti potřebují od dospělých nastavit hranice chování a jednání, mezi kterými se mohou bezpečně pohybovat.

Nabízíme žákům možnosti aktivního využití volného času v mnoha kroužcích organizovaných jak školou, tak externími organizacemi.

Základním nástrojem prevence na škole je Minimální preventivní program, který je k dispozici u zástupce ředitele školy a školního metodika prevence, také na stránkách školy. Jeho součástí je Plán proti šikaně, Krizový plán řešení šikany, Plán proti syndromu týraného dítěte (CAN), Krizový plán sebepoškozování a Krizový plán PAS.

Výchovným problémům a rizikovým projevům chování se snažíme předcházet. V případě výskytu je neodkladně začínáme řešit.

K primární prevenci může přispět každý. Minimální preventivní program předpokládá aktivní zapojení nejenom učitelů a žáků, ale také rodičů. Třídní učitelé i ostatní pedagogičtí pracovníci přivítají vaši spolupráci, návrhy, pomoc.

Mgr. Jaroslav Kovárna
školní metodik prevence


Minimální preventivní program (MPP) CZŠ ke stažení:

Plán proti šikaně a kyberšikaně:

Krizový plán proti šikaně:

Plán proti CAN (Syndromu týraného dítěte):

Krizový plán - Sebepoškozování:

Krizový plán – PAS (poruchy autistického spektra):

 


Novinky

Důležité

ORGANIZAČNÍ PLÁN
BAKALÁŘI - známky, absence
ŠKOLNÍ PROGRAM - online platby
OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY
BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Microsoft Teams

Portál pro rodiče, studenty i učitele

Organizační záležitosti školy, přípravy k předmětům, online výuka, komunikace, ...

  MICROSOFT TEAMS

Pomoc

Kde hledat pomoc? Důležitá telefonní čísla a emaily.

Ostatní