Školská radaŠkolská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada je ustanovena dle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydává její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.Náplň činnosti školské rady

  1. Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.
  2. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
  3. Schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny.
  4. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách.
  5. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
  6. Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
  7. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.
  8. Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.


Od března 2020 působí školská rada v tomto složení:

Zástupci pedagogických pracovníků:

Zástupci nezletilých žáků:

Zástupce zřizovatele:

 

Zápisy ze schůzí:

 

 

Novinky

Důležité

ORGANIZAČNÍ PLÁN
BAKALÁŘI - známky, absence
ŠKOLNÍ PROGRAM - online platby
OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY
BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Microsoft Teams

Portál pro rodiče, studenty i učitele

Organizační záležitosti školy, přípravy k předmětům, online výuka, komunikace, ...

  MICROSOFT TEAMS

Pomoc

Kde hledat pomoc? Důležitá telefonní čísla a emaily.

Ostatní