Projekty

13. Vzdělávací a kulturní akce v tomto školním roce byly finančně podpořeny Severočeskými doly a. s.

 


12. PROJEKT - "Zlepšení kvality výuky přírodních věd a praktického vzdělávání na CZŠ Rudolfovská"


Popis projektu

Úplný název projektu: Zlepšení kvality výuky přírodních věd a praktického vzdělávání na CZŠ Rudolfovská

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003695

Investor: Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola

Termín realizace projektu: 6 / 2016 - 6 / 2019

Celkový rozpočet projektu: 26 729 769,10


Základní údaje o stavbě

V rámci projektu bude v půdním prostoru provedena vestavba kmenové učebny, učebny přírodopisu, učebny vaření, dva kabinety a sociální zařízení pro žáky. V prostoru půdy budou provedeny nové stropní konstrukce, sádrokartonové příčky, bude provedeno zateplení celého prostoru, osazena střešní okna a zřízeny nové vikýře. Dále zde bude provedena nová elektroinstalace, rozvody vody a topení a bude zde osazena klimatizace pro nové prostory. Půdní prostor bude propojen rampou s chodbou, kde je výtah pro bezbariérový pohyb v prostorách školy. Ve vnitřním dvoře bude zřízeno ozelenělé atrium pro relaxaci žáků.


Cíle projektu

Základním celkovým cílem projektu je na Církevní základní škole zajistit pro všechny současné i budoucí žáky školy rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností. Problematika zajištění rovného přístupu ke vzdělávání bude řešena s ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Z pohledu zajištění vnitřní konektivity škol, kvalitního připojení k internetu a případně pořízení digitálních vzdělávacích zdrojů výuky bude kladen důraz na zvýšení kvality výuky prostřednictvím těchto opatření. Tento základní celkový cíl může být dosažen pouze prostřednictvím naplnění několika specifických dílčích cílů:
a) Zajistit bezbariérový přístup do nově vybudované půdní vestavby a tím zpřístupnit školu a její učebny žákům s pohybovým hendikepem.
b) Vytvořit podmínky pro inkluzivní vzdělávání pomocí navýšení počtu kmenových tříd a tím snížení počtu žáků v několika původních kmenových třídách.
c) Modernizovat strukturu počítačové sítě ve škole tak, aby byla síť zajištěna z hlediska bezpečnosti a aby bylo zajištěno dosažení požadovaných technických parametrů (vyjádřených v příloze č. 9 Specifických pravidel).
d) V návaznosti na požadavky související s moderními metodami výuky a potřebami praxe zvýšit kvalitu výuky přírodopisu, IVT a pracovních činností prostřednictvím vybudování a vybavení nových odborných učeben.
e) Rozšířit možnosti pro kvalitní zájmové mimoškolní vzdělávání žáků školy v oblasti pracovních činností spojených s vařením, práce s digitálními technologiemi a přírodopisu.
f) Nabídnout tyto nové výukové prostory i ostatním školám (inspirace, motivace, spolupráce).
g) Obohatit venkovní prostor o odpočinkovou zónu a přispět tak k tomu, aby žáci získali správné návyky i v oblasti odpočinku a relaxace.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU 


11. PROJEKT - "ŠABLONY III PRO CZŠ V ČB"


 


10. PROJEKT - "ŠABLONY II PRO CZŠ V ČB"


 


9. PROJEKT - "SKOLA BEZ HRANIC"


 


8. PROJEKT - "MAP II ORP ČB"

("Místní Akční Plán II Obcí s Rozšířenou Působností v Českých Budějovicích")


Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008620

více informací o projektu naleznete na:
https://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/orp-ceske-budejovice/.


 


7. PROJEKT - "BOS - BEZ OBAV SPOLU"


        Stránky projektu naleznete na:http://bos.zvas.cz/.

 


6. PROJEKT - "PODPORA INKLUZE NA CZŠ V ČB"


 


5. PROJEKT - "BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO TĚLOCVIČNY NA CZŠ"


4. PROJEKT - "CESTY ZA POZNÁNÍM EU"

V rámci projektu „Cesty za poznáním Evropské unie“ pokračovala škola v roce 2013 ve spolupráci s partnerskou školou Staatliche Realschule z bavorského městečka Grafenau. Během třetího březnovém víkendu se uskutečnilo společné setkání žáků a učitelů obou škol, tentokrát ve sportovním středisku Habischried nedaleko Regenu. Netradiční výuku českého i německého jazyka proloženou sportovními a hudebními aktivitami ocenili mimo jiné i přítomní němečtí politici v čele s panem ministrem Helmutem Brunnerem.

Koncem září navštívili bavorští žáci se svými učiteli České Budějovice. Po společné výuce na CZŠ a návštěvě historických památek bylo odpolední setkání využito ke sportovním aktivitám. Hlavním bodem společného setkání se stala návštěva ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Po přednášce o hadech se skupinky žáků rozptýlily po ZOO, kde plnily různé úkoly. Výsledkem projektu pak byl česko-německý obrázkový slovník o zvířatech.

Za realizaci tohoto projektu získala naše škola ocenění, které obdržela na slavnostním zasedání Euroregia v rakouském Rohrbachu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, konkrétně z Dispozičního fondu Česká republika – Bavorsko Cíl 3.

„Investice do vaší budoucnosti“        

 


3. PROJEKT - "KRŮČEK PO KRŮČKU DO SOUSEDNÍ ZEMĚ"

V červnu 2013 se do tohoto projektu zapojili všechny 3. třídy, v rámci projektu byli žáci seznámeni s jazykem a kulturou Německa.

 


2. PROJEKT - "BUDOUCNOST BEZ JAZYKOVÝCH BARIÉR"

V rámci projektu „ Budoucnost bez jazykových bariér“ navázala škola v tomto roce spolupráci s partnerskou školou z Bavorska. Jedná se o Staatliche Realschule z městečka Grafenau. Žáci a učitelé z této školy navštívili v květnu CZŠ, byli přítomni na hodinách IVT, německého, anglického a českého jazyka. V odpoledních hodinách si prohlédli České Budějovice a okolí.

V září 2012 proběhlo setkání partnerských škol v Bavorsku. Naše děvčata se aktivně zapojila do výuky dějepisu, hoši se zúčastnili fotbalového utkání. Po prohlídce děkanského kostela a místní radnice bylo celé odpoledne vyplněno návštěvou Bavorského lesa, kde se nachází nejdelší stezka v korunách stromů na světě, která měří celkem 1300 metrů.

Zároveň se vedení obou škol dohodlo na další spolupráci, která by měla pokračovat i v následujících letech.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, konkrétně z Dispozičního fondu Česká republika – Bavorsko Cíl 3.

„Investice do vaší budoucnosti“        

 


1. PROJEKT - "EU PENÍZE ŠKOLÁM"


Novinky

Důležité

ORGANIZAČNÍ PLÁN
BAKALÁŘI - známky, absence
ŠKOLNÍ PROGRAM - online platby
OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY
BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Microsoft Teams

Portál pro rodiče, studenty i učitele

Organizační záležitosti školy, přípravy k předmětům, online výuka, komunikace, ...

  MICROSOFT TEAMS

Pomoc

Kde hledat pomoc? Důležitá telefonní čísla a emaily.

Ostatní